Privacyverklaring voor nederlandvleesland.nl

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.
Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen wij dat graag. Klik hier voor ons contactformulier.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website www.nederlandvleesland.nl. Nederland Vleesland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten en producten.
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten vragen we u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst of het product te kunnen leveren en worden door nederlandvleesland.nl bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer u ons e-mails of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Nederland Vleesland kan u ook benaderen op basis van door Nederland Vleesland verzamelde (elektronische) adresgegevens.

Formulieren
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen dan wel downloaden van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief of een bijeenkomst of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.
Voor nieuwsbrieven bewaren wij de gegevens die u verstrekt tot u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Uw gegevens worden dan verwijderd. Heeft u het contactformulier ingevuld, dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek met een maximumtermijn van 1 jaar.

Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt nederlandvleesland.nl uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
nederlandvleesland.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van onze internetpartner verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Nieuwsbrief
Indien gebruikers zich aanmelden voor een nieuwsbrief van nederlandvleesland, waarmee wij u informeren over relevante ontwikkelingen, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u daarvoor expliciete toestemming verleent. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor het versturen van nieuwbrieven maakt Nederlanvleesland.nl gebruik van Mailchimp. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan info@nederlandvleesland.nl. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we Google Analytics en Mouseflow cookies toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. De gegevens die hiervoor gebruikt worden, worden geanonimiseerd, waardoor we u niet om toestemming hoeven te vragen.

Social media en links naar andere websites
Op de website kunnen knoppen opgenomen zijn om nederlandvleesland.nl te kunnen volgen via social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse social media bedrijven zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen (zie boven). Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende social media organisaties om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt nederlandvleesland.nl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Voordat wij een verzoek in behandeling nemen, controleren wij de identiteit van de verzoeker om de bescherming van de persoonsgegevens te borgen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.
Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden vermeld op onze pagina.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen
Nederlandvleesland.nl stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens
Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen via info@nederlandvleesland.nl worden gesteld.

Onze complete contactgegevens vindt u op onze pagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2022.